30 Aralık 2019 Pazartesi 13:05
Sahil Güvenlik Komutanlığı 16 Sürekli İşçi alacak

TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI İLKADIM/SAMSUN

TALEBİ ALAN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK KARADENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI İLKADIM/SAMSUN

ÖĞRENİM SEVİYESİ EN AZ İLKOKUL EN ÇOK LİSE VE DENGİ OKUL |

SIRA

NU

MESLEKLER

MESLEK LİSESİ VE DENGİ OKUL MEZUNU ADAYLARDAN İSTENEN BÖLÜMLER

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE DENGİ OKUL

MEZUNU ADAYLARDAN 3308 SAYILI KANUN GEREĞİ İSTENEN USTALIK BELGESİ

İŞGÜCÜ İHTİYAÇ SAYISI

1.

YAT-TEKNE BOYACISI

(BOYACI)

1-OTOMOTİV BOYA

2-SANAYİ BOYA UYGULAMA TEKNİĞİ

3 -END ÜST RİYEL BOYACILIK

4-BOYA ÜRETİMİ VE UYGULAMA

5-BOYA-BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA

1 -M ET AL YÜZEY BOY AMA

2-OTOMOTİV BO YA

3 -BOY AC I L I K VE YÜ ZEY HAZIR L AMA

1

2.

MEKANİKER-DENİZ

MOTORLARI

1-MOTOR

2-MOTOR/MOTOR(BENZİNLİ)/MOTOR(DİZEL)

3-GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME

4-GEMİ MAKİNELERİ

5-MAKİNE ZABİTLİĞİ

6-OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK

7-OTOMOTİV MEKANİKERLİĞİ

1-M O T O R

2-GEM İ M AKİNALARI

3-O T O MOTİV MEKANİKERLİĞİ

4-OTOMOTİV ELEKTR OM EKANİK

3

3.

BORUCU

1-SIHHİ TESİSAT-KALORİFERCİLİK-ISITMA

2-YAPI TESİSAT SİSTEMLERİ

3-GEMİ TESİSAT DONATIM

4-ISITMA VE SIHHİ TESİSAT

5-SIHHI TESİSAT

6- ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT

1 -G EMİ TESİSAT SİSTEM L ER İ

2-YAPI TESİSAT SİST EMLERİ

3-ISIT M A VE D O ĞAL G AZ İÇ TESİSAT

4 -ISITMA VE SIH HI TESİSAT

5-G EMİ D ONAT I M

2

4.

TORNACI

1-TORNA/TORNACILIK

2-TESVİYE/TESVİYECİLİK

3-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI

4-BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL(CNC)

5-MAKİNE

6-ENDÜSTRİYEL KALIP

7-BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME

8-NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC) 9-MAKİNE BAKIM ONARIM

10-METAL MODELLEME

1 -TORNACI/TORNAC ILIK

2 -END ÜSTR İYLE KALIP

3-MAKİN E BAKIM ON AR I M

4-Bİ L G İSAY AR DESTEKLİ ENDÜSTR İ YEL MOD ELLEM E

5 -EN DÜST RİY EL MOD ELLEME

6-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT

İŞL EMLERİ(CN C)

7-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALAT

8-TESVİYE/ TESVİY EC İLİK

1

5.

TESVİYECİ

1-TESVİYE/TESVİYECİLİK

2-TORNA/TORNACILIK

3-BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL(CNC)

4-BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI

5-MAKİNE

6-BİLGİSAYARLI ENDÜSTRİYEL MODELLEME

7-METAL MODELLEME

8-NÜMERİK KONTROLLÜ MAKİNELER (CNC)

9-MAKİNE BAKIM ONARIM

10-ENDÜSTRİYEL KALIP

1 -TE SVİYE/TESVİ YECİLİK

2 -ENDÜSTRİY L E KALIP

3-MAKİN E BAKIM ONARIM

4-BİLGİSAYAR DESTEKLİ END ÜSTR İY EL

MOD ELLEM E

5 -EN DÜST RİY EL MOD ELLEM E

6-Bİ L GİSAY AR L I M AKİNE İMALAT

İŞLEM L ER İ (CNC)

7-BİLG İ SAYARLI MAKİ NE İ M ALAT

8 -TO RNA/ T O RN ACILI K

1

6.

HİDROLİKÇİ(GEMİ)

1-MAKİNE BAKIM ONARIM

2-MEKATRONİK

3-HİDROLİK VE PNÖMATİK

4-MAKİNE

5-ENDÜSTRİYEL MEKANİK

1-M AKİNE BAKI M O NARIM

2-Bİ L GİSAY AR L I M AKİNE İMALATI(CNC )

2

7.

KAYNAKÇI

1-ÇELİK GEMİ YAPIMI

2-GEMİ İNŞA

3-METAL İŞLERİ

4-KAYNAKÇILIK

5-METAL

6-SOĞUK METAL İŞLERİ

7-ISIL İŞEM

1-KAY NAKÇI L I K

2-ÇEL İ K G EMİ Y APIMI

3 -TEKNE VE YAT YAPIMI

4-SOĞ UK DEMİR CİLİK

5-Ç ELİK YAPI L AN DIRMACILIĞ I

6-I SIL İŞLEM

2

8.

TEKNE ONARIM İŞÇİSİ

1-METAL DOĞRAMA

2-ÇELİK GEMİ YAPIMI

3-GEMİ İNŞAA

4-ÇELİK KONSTRÜKSİYON

5-SOĞUK METAL İŞLERİ

6-METAL

7-ISIL İŞLEM

8-METAL İŞLERİ

1-METAL LEVHA İŞLETMECİLİĞİ

2-ÇEL İK KON STRÜ KSİYO N

3-METAL DO Ğ RAM A

4-SAC İŞLERİ

5-SOĞ UK DEMİRCİLİK

6-Ç ELİK YAPILANDIRMACILIĞI

7-ISIL İŞL EM

8-ÇELİK GEMİ YAPIMI

2

9.

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

(ELEKTRONİKÇİ)

1-ELEKRONİK

2-ELEKTRİK-ELEKTRONİK

3-GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME

4-TELEKOMİNİKASYON

5-HABERLEŞME SİSTEMLERİ

6-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

7-GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

8-ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 9-ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM

1-HABERLEŞME Sİ STEMLERİ

2-EN DÜST RİYEL BAKIM ON AR I M

3 -G Ö RÜN T Ü VE SES SİST EMLERİ

4-EL EKT ROMEKANİK T AŞI YICILAR BAKI M O NARIM

5-OTOMOSYO N Sİ STEM L ER İ

1

10.

ELEKTRİKÇİ (GEMİ)

1-ELEKTRİK

2-ELEKTRİK-ELEKTRONİK

3-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONİTÖRLÜĞÜ

4-YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ

5-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

6-ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

7-GEMİ OTOMOSYONU

1-ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO M ONİTÖR L ÜĞÜ

2-YÜ KSEK GERİLİM Sİ STEM L ER İ

3-ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

1

YUKARIDA BELİRTİLEN TALEPLERE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

1. Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden/İlçe Hizmet Merkezlerinden veya www.işkur.gov.tr adresinden yapilabilir.

2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

3. İlan tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 36 yaşından gün almamış olmak (01.01.1984 ve sonrası)

4. İşgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olanlar veya ustalık belgesine sahip olanlar sadece bir iş gücü talebine (branşa) başvurabilecektir. Halihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz.

5. Askerliğini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olanlar başvurabilir.

6. Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Samsun ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Samsun'a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

8. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

9. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

12. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. (Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılmaz.)

13. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazanacak adaylar Noter Huzurunda kura çekimiyle belirlenecektir. Noter Huzurunda Kura çekimi ile sınava alınacak;

a. Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil aday,

b. Talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer alacağı listelerden açık işgücü sayısının 4 katı asil aday ve aynı sayılarda yedek adaylar belirlenecektir. Kura çekilişi 23 Ocak 2020 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda (Hançerli Mh. Atatürk Blv. No:17 İlkadım/SAMSUN) yapılacak olup, isteyen adaylar izleyebilecektir. Kura çekimi sonucunda sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi Sahil Güvenlik Komutanlığı İnternet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır.

14. Noter huzurunda kura çekimi ile belirlenen asil ve yedek adayların talep edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığı Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından kontrol edilecek, aranan şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve belge kontrolü tarihi Sahil Güvenlik Komutanlığı İnternet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde yayınlanacaktır. Belge kontrolü için istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri de getirilecektir.

15. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

16. Sözlü/uygulamalı sınav tarih, saat ve yeri daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında (www.sg.gov.tr) tebliğ mahiyetinde duyurulacak, adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

17. Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığında yapılacaktır.

18. Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı sayıla bilmek için en az 60 (atmış) puan almak gerekmekte olup, tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı internet örün sayfasında tebliğ mahiyetinde duyurulacak, ayrıca posta yolu ile tebliğ yapılmayacaktır.

19. Sınavı kazanan adayların göreve başlayabilmeleri için haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

20. Sınavı kazanan adayların sağlık durumlarının yapacakları iş ve meslek kolunda çalışmalarında sakınca olmadığını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmekte olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 15'inci maddesi gereği kişilerin çalışma koşulları ve Sağlık Kurulu Raporları birlikte değerlendirerek yapacakları işe uygun olduklarını belirten ilk işe giriş sağlık raporları İşyeri Hekimi tarafından verilecektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.