13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:41
Bursa Uludağ Üniversitesi 161 Personel alacak

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2018 KPSS (B) grubu (Eczacılar hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 161 (yüz altmış bir) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ
KADRO ÜNVANI SAYI

ÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER

HEMŞİRE 100

Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

ECZACI 3

Eczacılık lisans programından mezun olmak.

PSİKOLOG (1) 2

-Psikoloji lisans programından mezun olmak.
-Nöropsikolojik testi MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve erişkin zekâ testleri konusunda sertifikaya sahip olmak.

PSİKOLOG (2) 2

-Psikoloji lisans programından mezun olmak.
-WİSC-4 (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği) uygulama sertifikasına sahip olmak.

DİYETİSYEN 3

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak.

BİYOLOG 1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının
birinden mezun olmak.

FİZYOTERAPİST (1) 1

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-En az 120 saatlik alt ve üst ekstremite Manuel Lenf Drenajı-Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda en az 1 yıl klinik deneyimini belgelemek.

FİZYOTERAPİST (2) 1

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-En az 5 yıl Nörolojik Rehabilitasyon (Robotik Rehabilitasyon) konusunda klinik deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

FİZYOTERAPİST (3) 1

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
-Kardiyopulmoner Fizyoterapi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve/veya en az 1 yıl özellikle Pulmoner Rehabilitasyon alanında klinik deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

ERGOTERAPİST-İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak

2

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Dil ve Konuşma Terapisi bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınan ve değerlendirme sonucu atanabilecek durumda bulunduğunu belgelemek.

1

PERFÜZYONİST: Perfüzyon Bölümü lisans programından mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınan ve değerlendirme sonucu atanabilecek durumda bulunduğunu belgelemek.

1

ÇOCUK GELİŞİMCİ: Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

18

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERİ: Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

2

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Radyoterapi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

7

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programından mezun olmak.

7

ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

4

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ: Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

3

PATOLOJİ TEKNİKERİ: Patoloji Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
-En az 2 yıl süre ile 3. basamak sağlık kuruluşlarının Patoloji Laboratuvarında çalışmış olduğunu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı sağlık kurumundan aldığı yazı ile belgelemek.

1

ODYOMETRİ TEKNİKERİ: Odyometri ön lisans programından mezun olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
2) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2018 KPSS
(B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır.
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan sağlık raporu istenecektir.
7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan Eczacılar için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
12) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir.
4) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.
6) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
8) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından (Eczacılar hariç), adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşamadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan takip edilebilir.
4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.