08 Ekim 2020 Perşembe 14:53
Orman Genel Müdürlüğü 102 Personel alıyor

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 102 (yüz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurular kısmında yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

1) ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2) BAŞVURU İŞLEMLERİ
Adaylar 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.
Başvuru işlemleri 21.10.2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

3) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 28.10.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecekleri gibi sonuçlar Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi duyurular kısmında da ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir.

İlan olunur.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020/2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLARI

POZİSYONU POZİSYON SAYISI ÖĞRENİMİ KPSS PUAN
TÜRÜ
NİTELİK KODU PROGRAM KODU PROGRAM ADI
BÜRO PERSONELİ 41 ÖNLİSANS KPSSP93 3173 1249 MUHASEBE
1117 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
1124 BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ
UYGULAMA
9032 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
29 ÖNLİSANS KPSSP93 3183 5338 İNSAN KAYNAKLARI
6271 PERSONEL YÖNETİMİ
9073 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
12 ÖNLİSANS KPSSP93 3003 1102 ADALET
6352 ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
BÜRO PERSONELİ 10 ÖNLİSANS KPSSP93 3179 1129 BÜRO YÖNETİMİ
1130 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
8510 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
8560 SEKRETERLİK
5351 OFİS TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİMİ
9074 BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
5 ÖNLİSANS KPSSP93 3223 8574 TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ / TURİZM VE OTEL YÖNETİCİLİĞİ
8575 TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
5368 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
1255 OTEL YÖNETİCİLİĞİ
1336 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK
1338 TURİZM VE OTELCİLİK / TURİZM-OTELCİLİK
9077 AĞIRLAMA HİZMETLERİ
4374 TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
4 ÖNLİSANS KPSSP93 3391 1185 HALKLA İLİŞKİLER
1186 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
8531 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
5337 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
TOPLAM 101
TEKNİKER 1 ÖNLİSANS KPSSP93 3293 1154 ELEKTRONİK
1153 ELEKTRİK-ELEKTRONİK
1159 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
9068 ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
9544 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
8524 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
TOPLAM 1
GENEL TOPLAM 102

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020/2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN
MEZUNİYET DURUMLARINA GÖRE TERCİH YAPILACAK İLLERİ VE SAYILARI GÖSTERİR LİSTE

İLİ TEKNİKER BÜRO PERSONELİ GENEL TOPLAM
*ELEKTRİK ELEKTRONİK
*ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ
*ELEKTRONİK
*ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
*ENDÜSTRİYEL
ELEKTRONİK (ÖNLİSANS)
*ADALET, *ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS) *MUHASEBE
*MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
*BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE
*BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA (ÖNLİSANS)
*İNSAN KAYNAKLARI,
*PERSONEL YÖNETİMİ,
*İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ÖNLİSANS)
*TURİZM VE OTELCİLİK
*TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ *TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ *TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK *TURİZM OTEL YÖNETİCİLİĞİ
*TURİZM, KONAKLAMA VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
(ÖNLİSANS)
*BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
*BÜRO YÖNETİMİ
*BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK *BÜRO HİZMETLERİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (ÖNLİSANS)
*HALKLA İLİŞKİLER
*HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK *HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
*İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER (ÖNLİSANS)
ADANA 0 1 4 0 0 0 0 5
AĞRI 0 0 0 1 0 0 0 1
ANKARA 0 0 0 1 5 10 4 20
ANTALYA 0 2 2 0 0 0 0 4
ARTVİN 0 2 0 0 0 0 0 2
BALIKESİR 0 0 1 1 0 0 0 2
BAYBURT 0 0 0 1 0 0 0 1
BİLECİK 0 1 0 1 0 0 0 2
BOLU 0 0 8 0 0 0 0 8
BURSA 0 1 0 0 0 0 0 1
ÇANAKKALE 1 0 2 0 0 0 0 3
ÇANKIRI 0 0 2 0 0 0 0 2
DENİZLİ 0 0 0 1 0 0 0 1
DÜZCE 0 0 0 1 0 0 0 1
ERZİNCAN 0 0 0 1 0 0 0 1
ERZURUM 0 0 0 1 0 0 0 1
ESKİŞEHİR 0 0 0 1 0 0 0 1
GİRESUN 0 0 2 0 0 0 0 2
ISPARTA 0 2 2 1 0 0 0 5
İZMİR 0 0 0 2 0 0 0 2
KAHRAMANMARAŞ 0 0 0 1 0 0 0 1
KARAMAN 0 0 0 1 0 0 0 1
KASTAMONU 0 2 5 2 0 0 0 9
MANİSA 0 0 3 2 0 0 0 5
MERSİN 0 0 2 1 0 0 0 3
MUĞLA 0 0 2 2 0 0 0 4
NEVŞEHİR 0 0 0 1 0 0 0 1
SAKARYA 0 0 2 0 0 0 0 2
SAMSUN 0 0 0 1 0 0 0 1
SİNOP 0 1 4 1 0 0 0 6
SİVAS 0 0 0 1 0 0 0 1
TOKAT 0 0 0 1 0 0 0 1
YOZGAT 0 0 0 1 0 0 0 1
ZONGULDAK 0 0 0 1 0 0 0 1
GENEL TOPLAM 1 12 41 29 5 10 4 102
Son Güncelleme: 08.10.2020 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.