22 Ocak 2020 Çarşamba 14:06
KOSGEB 5 Bilişim Personeli alacak

KOSGEB, Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu

KOSGEB İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

         

        I.BAŞVURU ŞARTLARI 

A – GENEL ŞARTLAR(NİTELİKLER)

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 7. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
 8. Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

B - ÖZEL ŞARTLAR

 1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 5 (beş) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

 1. Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net,.Net Framework, MS SQL, IIS, reporting servisleri vb.

Tercih Sebepleri:

 1. Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 2. NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,
 3. Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahipı olmak,
 4. ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,
 5. En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
 6. Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
 7. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 8. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 9. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,
 10. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 11. Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 12. Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 13. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 14. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 15. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,


  II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
 1. Başvuru ilan metni 22/01/2020 – 06/02/2020 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.
 2. kosgeb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte en geç 06/02/2020 tarihi saat 17:30’a kadar KOSGEB Başkanlık Binası (Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad.  No:  32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır.

          III. İSTENİLEN BELGELER

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu,
 2. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)
 3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,
 4. Detaylı Özgeçmiş,
 5. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (4) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 6. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (5) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
 7. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 8. 2018 veya 2019 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş(70) kabul edilecektir.)
 9. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

 

        IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

 1. Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 3. Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.
 4. Sözlü-uygulamalı mülakat 02/03/2020 ile 06/03/2020 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Hacı Bayram İstanbul Cad.  No:  32 06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) adresinde yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum “www.kosgeb.gov.tr” adresinde ilan edilecektir. 
 5. Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 6. Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.


  V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 1. Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
 2. En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 3. Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.
 4. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “kosgeb.gov.tr” internet sitesinde 14/02/2020 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 5. Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

           VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

 1. Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 5 (beş)’dir.
 2. Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 3. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 4. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

   

  VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

  Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

  POZİSYON

  Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı

  YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

  (5 Kişi)

  VIII. DİĞER HUSUSLAR

  1. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
  2. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
  3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

  Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
  Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Buradan İndirebilirsiniz)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.