11 Kasım 2020 Çarşamba 12:54
Kafkas Üniversitesi 52 sürekli işçi alımı yapacak

Kafkas  Üniversitesi  Rektörlüğü  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  (Üniversite Hastanesi)’nde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Kanunun  4/D  maddesi  kapsamında  4857  sayılı  İş Kanunu “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik”  hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla  aşağıda  yer  alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilan,  İş-Kur  internet  sitesi  üzerinden  yayımlanacaktır. Başvurular,  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesi  üzerinden  online  olarak,  İşkur  hizmet noktalarından  ve  Alo  170  hattı  üzerinden  09-13  Kasım  2020  tarihleri  arasında  yapılacaktır.

Kafkas Üniversitesine şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Çalıştırılacak
Hizmet Türü
Kadro
Sayısı
Yöntem İlan Şartı
Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 11 NOTER KURA ÇEKİMİ *En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
*Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. (Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
*En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Devriye gezilmesi için zaruridir.)
*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,
*Güvenlik görevini iç ve dış mekanlarda yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
Sürekli İşçi (Temizlik görevlisi) 9 NOTER KURA ÇEKİMİ *En az ilköğretim en çok ortaöğretim mezunu olmak,
*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak,
*Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
Sürekli İşçi (Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı) 32 NOTER KURA ÇEKİMİ *Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından yada Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak,
*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak,
*Hasta ve Yaşlı Bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,
*Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
*KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,


A) GENEL ŞARTLAR
1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.işkur.gov.tr internet  adresinden  “İş Arayan” linki  üzerinden  T.C.kimlik numarası  ve şifre ile giriş  yaparak  başvuru  yapabilir.  Ayrıca hizmet  noktalarından ve  Alo  170  hattı  üzerinden  de başvurular yapılabilir.
2)  Müracaat  tarihleri  çakışan,  aynı  kamu  kurum  ve  kuruluşunun  birden  fazla  işgücü talebine  durumu  uyan  iş  arayanın  tercihi  doğrultusunda  sadece  bir  talebe  müracaatı  kabul edilecektir.
3)  Taleplere  başvuru  yapacak  öncelikli  adaylar,  başvuru  yapacakları  listeyi  başvuru esnasında  işaretleyerek  seçeceklerdir.  Başvuru  süresi  bittikten  sonra  liste  değişikliği  talepleri kabul edilmeyecektir.
4) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Taleplere başvuru  yaparak listelere giren  adaylar aranan  koşulları  taşıyıp  taşımadıklarına ilişkin  olarak;  eğitim  durumu,  tecrübe,  öncelik  durumu,  mesleki  belge,  yabancı  dil  şartı  vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü  ilanında  ya  da  kamu  kurum  ve  kuruluşunun  internet  sitesinden  adaylara  duyurulacaktır. Durumlarını  belgeleyemeyenler  veya  yanlış  beyanda  bulunanlar  listelerden  çıkarılacak  olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
7) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine  işverence  davet  edildikleri  hâlde  mücbir  sebepler  dışında  icabet  etmeyen,  işi  reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
8)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  işçi  taleplerine  yapılan  başvurularda  kişilerin  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya  bölge  düzeyinde  yayımlanan  işçi  taleplerinin  başvuru  süresi  içerisinde  ikametini  talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak,  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminden  yapılan  sorgulamada  Nüfus  Müdürlüğünde işlemin  yapıldığı  tescil  tarihi  esas  alınacaktır.  İkametini  talebinin  karşılanacağı  yer  içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
9)  Gerçeğe  aykırı  belge  verenlerin  ya  da  beyanda  bulunanların  başvurusunun  geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal  işlem yapma  hakları  saklıdır.  Talep  şartlarını taşımadığı  sonradan  anlaşılan adayların başvuruları ilan sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  milli  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
2)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.
3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
4)   Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.
6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
7) 2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
8)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)
bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

C) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU
1.  Başvuruların  tamamı  kura  çekimi  için  İŞKUR  tarafından  Kafkas  Üniversitesine bildirilecek, başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı  kadar  da  yedek  aday  noter  huzurunda  çekilecek  kura  ile  belirlenecektir.  Kura  çekimi 25.11.2020  tarihinde  Saat:  09:30’da  Kafkas  Üniversitesi  Ahmet  ARSLAN  Kültür  ve  Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Kura çekim işlemleri www.kafkas.edu.tr/ duyurular kısmında belirtilecek  adresten  canlı  olarak  yayınlanacaktır.  Herhangi  bir  değişiklik  olması  durumunda www.kafkas.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2.  Kura  sonucu  ve  kuradan  sonraki  tüm  süreçlere  ilişkin  takvim  www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
3. Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir.  Belge  teslim  tarihi  ve  yeri  www.kafkas.edu.tr  adresinden  duyurulacaktır.  Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar işe alınmayacaktır.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve  başlatılamayanların  yerine,  ihtiyaç  duyulacak  sayıda  yedek  adaylar  arasından  personel belirlenecektir.

D) İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.  Diploma  veya  mezuniyet  belgesi  (Karekodlu  veya  barkodlu  e-Devlet  çıktısı  kabul edilecektir.)
6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7.  Erkek  adaylar  için  Askerlik  belgesi  (Karekodlu  veya  barkodlu  e-Devlet  çıktısı  kabul edilecektir.)
8. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
9. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
10.  Özel  güvenlik  kimlik  kartı.(5188  sayılı  özel  güvenlik  hizmetlerine  dair  kanunun 14'üncü  maddesinde  belirtilen  özel  güvenlik  temel  eğitimin  başarıyla  tamamlamış  olmak,  özel güvenlik  kimlik  kartına  sahip  olmak.)  (Özel  güvenlik  kimlik  kartının  belge  teslim  tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

E) ATAMA İŞLEMLERİ
1. Kura sonucunda kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura sonucunda  belirlenen  adayların  ataması  yapılanlardan  işe  başlamayanlar  ile  atanma  şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2.  Kura  sonucunda  atama  için  öngörülen  niteliklere  sahip  olmayan  adaylar  ile  yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atama işlemleri  yapılmayacaktır. Sehven  yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Kura sonucu kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

F) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru   ve  işlemler   sırasında  gerçeğe   aykırı   beyanda  bulunduğu   tespit   edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza    Kanununun    ilgili    hükümleri    uygulanmak    üzere,    Cumhuriyet    Başsavcılığına    suç
duyurusunda bulunulacaktır. 

Son Güncelleme: 11.11.2020 12:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.