11 Kasım 2020 Çarşamba 12:22
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 33 Personel alıyor

Tekirdağ   Namık   Kemal Üniversitesi   Diş   Hekimliği   Fakültesi   Dekanlığı   ile   Tekirdağ   Namık   Kemal Üniversitesi   Hastanesine   (giderleri   özel   bütçeden   karşılanmak   üzere)   657   sayılı   Devlet Memurları  Kanunun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06.06.1978 tarihli  ve 7/15754 sayılı  Kararnameye ekli  28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’  da  yer  alan  ek  2’nci maddenin  (b)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  gurubu  puan  sırası  esas alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen  pozisyonlara toplam 33  (otuzüç)  adet  sözleşmeli  personel
alınacaktır.

UNVANI NİTELİK
KODU
POZİSYON
TOPLAM
ARANAN NİTELİKLER
Eczacı
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.)
2001 1 Eczacılık Lisans Programından mezun olmak.
Hemşire (Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2002 17 Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Mezunu Olmak.
Biyolog
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.)
2003 1 1) Üniversitelerin Biyoloji bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
2) Alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
Fizyoterapist (Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2004 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri (Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2005 2 Elektronörofizyoloji Önlisans Programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli (Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2006 2 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri (Tekirdağ Namık Üniv.Hast.) 2007 1 Perfüzyon lisans programı mezun olmak
Hemşire
(Diş Hekimliği Fakültesi)
2008 2 Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.
Hemşire
(Diş Hekimliği Fakültesi)
2009 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
Röntgen Teknisyeni
(Tekirdağ Namık Üniv.Hast.)
2010 5 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.


I- GENEL ŞARTLAR:
1-  Başvuracak  adaylarda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e)  657  sayılı  Kanunun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
1  -  KPSS  sınavına  girmiş  olmak,  Lisans  mezunları  için  2020  yılı  KPSS  P3,  Önlisans mezunları  için  2018  yılı  KPSS  P93,  Ortaöğretim  mezunları  2018  yılı  KPSS  P94  puanı  esas alınacaktır.  Adayların  KPSS  puanının,  başvurduğu  ilan  kodunda  aranan  öğrenim  şartına  uygun olması gerekmektedir).
2  -  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

III- İSTENEN BELGELER:
1   -   Başvuru   Formu   (Bilgisayar   ortamında   eksiksiz   olarak   doldurulup   ilgili   alana yüklenecektir).
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3 - KPSS sınav sonuç belgesi
4 - Fotoğraf
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
7 – SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)

NOT:
1- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek  olan  online  başvuru  sistemine  ait  bağlantıdaki  Başvuru  Formu  eksiksiz  ve  doğru  bir şekilde    doldurularak,    istenilen    belgelerin    de    eklenmesiyle    birlikte    elektronik    ortamda gönderilecektir.
2-  Eczacı,  pozisyonuna  başvuran  adaylarda  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bir pozizyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1  - Müracaatlar,  ilanın  resmi  gazetede  yayımlandığı  günü  izleyen  15  gün  içinde (mesai bitimine  kadar)  Üniversitemiz  web  adresinden  https://www.nku.edu.tr  online  başvuru  şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
*  İstenilen  belgeler  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
*  İstenilen  belgeler  ilgili  alanlara  yüklendikten  sonra  "Belgelerimin  doğruluğunu  kabul ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir.
*  En  altta  yer  alan  "BAŞVURUYU  TAMAMLA"  tuşuna  basmak  suretiyle  online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4  -  Yerleşmeye  hak  kazanan  adaylardan,  daha  sonra  online  başvuru  sırasında  beyanda bulundukları  belgelerin  (Diploma/Mezuniyet  belgesi,  istenen  unvanlar  için  deneyim  ve/veya sertifika  belgeleri)  asıllarının  veya  onaylı  suretlerinin  ibrazı  istenecektir.  Gerçeğe  aykırı  belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1  -  Adaylar  tarafından  online  ortamda  eklenen  belgeler  Değerlendirme  Komisyonu tarafınca incelenir.
2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3 - Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 7 (yedi) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
4  -  Adaylar  başvuru  sonuçlarını  ve  işe  başlamaları  için  gerekli  evraklar  ile  evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5  -  Asil  kazananlardan  süresi  içerisinde  başvurmayan  veya  aranan  şartları  taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  teslim  etmesi  gerekmektedir.  Bu  süre  içerisinde  istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7   -   Göreve   başlayanlardan,   aranan   şartları   taşımadığı   sonradan   tespit   edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi  ile birlikte tazmin  edilecektir.  İlanda bulunmayan  hükümler için  genel  mevzuat  hükümleri uygulanır.
8   -   Başvuru   yapan   adaylara   evrak   iadesi   yapılmayacaktır.   Bu   ilan   atanmaya   hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres  :  Tekirdağ  Namık  Kemal  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Detaylı Bilgi İçin :    
0282- 250 14 09
0282- 250 14 12
0282-250 14 13
0282-250 14 20

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.