24 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
Bozok Üniversitesi 71 Sözleşmeli Personel alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.
Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURULAN UNVAN SIRA
NO

UNVANI

SAYI

ARANAN NİTELİKLER

1 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Acil
Sağlık Hizmetleri Temel Modül ile Ürodinami sertifikalarına sahip olmak.
2 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi Sertifikasına sahip olmak ve Hemşire olarak en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu
belgelemek.
3 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İlk ve
Acil Yardım ve Emzirme Danışmanlığı Sertifikalarına sahip olmak.
4 Hemşire 9 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, yoğun
bakım servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
5 Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim ile Hasta ve Çalışan Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
6 Hemşire 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Pedagojik Formasyon Eğitim ve Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak ve Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak en az 1 yıl deneyim
sahibi olduğunu belgelemek.
7 Hemşire 2 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yeni doğan yoğun bakım veya pediatri servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
8 Hemşire 8 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yoğun bakım servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
9 Hemşire 15 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.
10 Ebe 1 Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, ebe olarak en az 1 yıl deneyimi olduğunu belgelemek.
11 Ebe 3 Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak.
12 Sağlık Teknikeri 1 Odyometri önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği sertifikasına sahip olmak ve akredite edilmiş bir uyku laboratuvarında en az 6 ay uygulamalı eğitim almış olduğunu
belgelemek.
13 Sağlık Teknikeri 1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olup,
hasta kabul kayıt işlemleri konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
14 Sağlık Teknikeri 1 İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, Acil Servis Saha Yönetimi ile İlk ve Acil Yardım sertifikalarına sahibi olmak.
15 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi önlisans mezunu olup, Sanitasyon ve Hasta Kabul Sekreterliği sertifikalarına sahip olmak.
16 Sağlık Teknikeri 1 Anestezi önlisans mezunu olup, CPR Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve yoğun bakım çalışma deneyimi olmak.
17 Sağlık Teknikeri 4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.
18 Sağlık Teknikeri 1 İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, hastane öncesi resusitasyon ve transport eğitimi almış olduğunu
belgelendirmek.
19 Sağlık Teknikeri 1 İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olmak.
20 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olup, ameliyathanede tıbbi sekreter olarak en az 2 yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelemek.
21 Diğer Sağlık Personeli 1 Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyondan Korunma sertifikalarına sahip olmak.
22 Diğer Sağlık Personeli 2 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı CPR Katılım Belgesine sahip olmak ve toplamda en az 1 yıl yoğun bakım ve acil servis
deneyimi olduğunu belgelemek.
23 Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Lisesi İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu
olup, Temel İlkyardım ve Tıbbi Terminoloji Sertifikalarına sahip olmak.
24 Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, hastanelerin mikrobiyoloji, biyokimya ve kan bankası laboratuvarlarında laborant olarak en az 9 ay deneyim sahibi
olduğunu belgelemek
25 Laborant 1 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, Kalibrasyon ve Laboratuvar Akreditasyon Yönetim Sistemleri konusunda eğitim aldığını ve tıbbi laboratuvarda en az 1 yıl
deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek.
26 Eczacı 2 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
27 Biyolog 2 Biyoloji lisans mezunu olup, hastanelerin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 1 yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelendirmek.
28 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.
29 Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezun olup, Sağlıklı Hayat Merkezinde çalışma deneyimine sahip olmak, Rehabilitasyon Merkezlerinde en az 1 yıl deneyim sahibi
olduğunu belgelendirmek
30 Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Kardiopulmoner Fizyoterapi ve Manuel Terapi ve Mulligan
Concept Sertifikalarına sahip olmak.
31 Psikolog 1 Psikoloji lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı
Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Psikoteknik Değerlendirme ve Uygulama Yetki Belgesine sahip olmak.
32 Röntgen
Teknisyeni
2 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği
Bölümü mezunu olmak.

Başvuru Tarihi : 22/06/2020-06/07/2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar,
Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na
posta yolu veya şahsen yapılacaktır.
(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2 - 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94,
Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4 - Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler
Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı
sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı
kadar yedek uygulanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1 - Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2 - KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
3 - Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4 - Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin
edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,
6 - Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet
Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil
numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri
ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
7- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl
belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:
1 - Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak olup, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra no kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
2 - Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Son Güncelleme: 24.06.2020 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.