24 Aralık 2019 Salı 11:34
Osmangazi Üniversitesi 4 Sürekli İşçi Alacak

İLAN TARİHİ:23.12.2019 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BAĞLI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın İŞ-KUR internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

GENEL ŞARTLAR 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. 18 yaşını tamamlamış olmak 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak), 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 6. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 8. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak. 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak), 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ /TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1. En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu, 18-40 yaş arasında olmak. 2. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder. 3. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

AÇIKLAMALAR 1. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet adresinden takip etmeleri önemle arz etmektedir. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

1- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. 2. Kura işleminin 08.01.2020 tarihinde saat 14.00’te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2- KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİMİ, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. İstenen belgeleler, belge teslim tarihi ve yeri Üniversitemiz www.ogu.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. 2. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir. 3- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ 1. Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.ogu.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir. 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI; 1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 5. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Üniversitemiz internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır. 6. Kura sonucunda ismi asil listede olup sözlü mülakata katılmayan adayların yerine kurada yedek olarak belirlenen adaylardan sırayla sözlü mülakata çağrılacaktır.

5–ATAMA İŞLEMLERİ 1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir. 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. 3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir. Çalışma Adresi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Tercih Edilen İkametgâh İlçeleri: Eskişehir Merkez ve İlçeleri

KONTENJAN DAĞILIMI Meslek Kodu Durumu Öğrenim Durumu İhtiyaç Sayısı Çalışma Şekli Çalışma Yeri Temizlik Görevlisi Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralananlar En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak 1 Daimi/Tam Zamanlı/Deneme Süreli Diş Hekimliği Fakültesi Temizlik Görevlisi Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralananlar En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak 1 Daimi/Tam Zamanlı/Deneme Süreli İlahiyat Fakültesi Temizlik Görevlisi Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralananlar En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak 1 Daimi/Tam Zamanlı/Deneme Süreli Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Temizlik Görevlisi Eski Hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralananlar En az ilkokul en çok ortaöğretim mezunu olmak 1 Daimi/Tam Zamanlı/Deneme Süreli Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu

Son Güncelleme: 24.12.2019 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.