20 Kasım 2020 Cuma 19:31
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri   özel   bütçeden   karşılanmak   üzere 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Kararnameye  ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
1 Laborant (2) İki * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak.
2 Sağlık Teknikeri (1) Bir *Elektronörofizyoloji Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*Uyku ve Polisomnografi Sistemleri Kullanıcı Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak.
3 Sağlık Teknikeri (1) Bir * Anestezi Bölümü Önlisans Mezunu Olmak.
* En Az 4 (Dört) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Video Laringoskop Cihazı Hakkında Teknik Bilgi ve Kullanım Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Anestezi Cihazlarının Kullanım,Sterilizasyon ve Kullanıcı Test/Kalibrasyon Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,
*Endoskopi Sistemleri Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Hasta Başı Monitör Cihazı ve Ventilatör Cihazı Kullanıcı Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak.
4 Hemşire 30 (Otuz) *Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
5 Hemşire 1(Bir) * Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
* İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında En Az 3(üç)Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Diyaliz Uygulamaları Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Acil Yaşam Desteği Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*İlk Yardımcı Belgesine Sahip Olmak.
6 Hemşire 1(Bir) *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin İç Hastalıkları Anabilim Dalında En Az 3 (Üç) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Dezenfeksiyon Antisepsi ve Sterilizasyon Eğitim Belgesine Sahip Olmak.
7 Hemşire 1(Bir) *Hemşirelik Bölümü Lisans Mezun Olmak,
*Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (Bir) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Temel İlk Yardım Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Tıbbi Terminoloji Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Sağlık Hizmetlerinde İletişim Eğitim Belgesine Sahip Olmak.
8 Hemşire 1(Bir) *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*Hastanelerin Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (Bir) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Defibrilatör ve Nst Cihazı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Anestezi Cihazı, Hastabaşı Monitörü, Ventilatör Cihazı ve EKG Cihazı Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
* Crrt Tedavi Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Temel İlk Yardım Eğitimi Sertifikasına Sahip Olmak,
*Pandemi ve Covid-19 Sorumlu Eğitim Sertifikası Almış Olmak.
9 Hemşire 1(Bir) *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
*Anestezi Cihazı, Hastabaşı Monitörü, Ventilatör Cihazı ve Kan Gazı Cihazı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
* Defibrilatör ,Ekg (12 Kanallı) ve Fetal Monitör Cihazı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
*Parmak Tipi Pulseoksimetre Cihazı Kullanıcı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
10 Hemşire 1(Bir) *Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak,
* En az 3 (Üç) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
* İlkyardım Eğitmeni Yetki Belgesine Sahip Olmak,
* Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak.
11 Röntgen Teknisyeni 1(Bir) *Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümünde En Az 5 (Beş) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Otomatik Kontrast Madde Enjektörü Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak,
*C-Kol Skopi Cihazı Temel Bilgileri ve Uygulama Teknikleri Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,
*Floroskopi ve Dijital Röntgen Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.
12 Röntgen Teknisyeni 1(Bir) * Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölüm ve Nükleer Tıp Radyoaktif İyot Tedavi Merkezide toplam En Az 5 (Beş)Yıl Mesleki Deneyime Olmak,
*Mr (Manyetik Rezonans) Görüntüleme Sistemi Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak,
*C-Kol Skopi Cihazı Temel Bilgileri ve Uygulama Teknikleri ile Otomotik Kontrast Madde Enjektörü Kullanıcı Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Floroskopi Ve Dijital Röntgen Cihazı Temel Kullanıcı Eğitimine Katılmış Olmak.
13 Biyolog 1(Bir) *Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*Histoloji-Embriyoloji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Laboratuvarlarında En Az 15 (onbeş) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Biyokimya ve Hormon Analizörü Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak,
*İdrar Analizörü Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.
14 Biyolog 1(Bir) *Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*3 Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 10 (0n )Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Tablet Paketleme Sistemi Elektronik , Mekanik ve Yazılım Eğitimi Belgelerine Sahip Olmak,
*Kemoterapi İlaç Hazırlama Temel Eğitimi Almış Olmak.
15 Biyolog 1(Bir) *Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak
* Tıbbi Parazitolji Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak,
*3 Basamak Üniversite Hastanelerinin Seroloji Labratuvarında En Az 10 (On) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*İmmun Blot Tekniği Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Moleküler Mikrobiyoloji Pcr (Polimenos Change Reaktion) Teknikleri Eğitim Belgesine Sahip Olmak,
*Tüberküloz Laboratuvarı Kültür Cihazı Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.
16 Biyolog 1(Bir) * Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
*3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Biyokimya Labratuvarı ve Pataloji Labratuvarında Toplam En Az 10 (On) Yıl Mesleki Deneyime Sahip Olmak,
*Mikrotom, Frozen, Doku, Gömme,Doku Takip, Lam Kaplama Ve Boyama Cihazlarının Montaj Ve Kullanıcı Eğitim Belgelerine Sahip Olmak,
*FISH Analizi İçin Kullanılan Zytolight Proplarıteorik ve Uygulamalı Ürün Eğitimi Ve Hibridizasyon Cihazı Kullanımı Eğitimine Katılmış Olmak,
*HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sertifikasına Sahip Olmak,
*GC Gaz Kromatografi Sertifikasına Sahip Olmak.
*Jinekolojik Ve Nonjinekolojik Sitolojik Yayma ve Pap Boyama Cihazının Kullanıcı Eğitimi Belgesine Sahip Olmak.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
"d)   Erkek   adaylar   için   askerlik  durumu   itibariyle;  askerlikle  ilgisi   bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657  sayılı  Kanun’un  53’üncü maddesi hükümleri saklı  kalmak kaydıyla,  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2- KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS  P93,  Ortaöğretim  mezunları  için  2018 KPSS  P94  puanı  esas  alınacaktır.  Adayların  KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
5-Başvuracak  adayların  durumunun; 657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunun  4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli  olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar,  18/11/2020  –  24/11/2020  (mesai  bitimine  kadar)  tarihleri  arasında  Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web  sayfasından sadece online başvuru  şeklinde  yapılacaktır.  Şahsen veya  posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Adaylar  öncelikle  “ilan.mcbu.edu.tr”  adresinde  yer  alan online  başvuru  bilgilerini  doldurduktan  sonra,  ilgili  sayfadan  ulaşılabilecek  İş  Talep  Başvuru  Formunu  bilgisayar  ortamında  doldurarak  ilgili  alana yükleyecektir.  Daha  sonra  ise,  istenen  diğer  belgeleri  (mezuniyet  belgesi,  KPSS  sonuç  belgesi  ve  başvurduğu  nitelik  kodunun  şartlarında  isteniyorsa deneyim  belgesi  ve/veya  sertifikalar)  ilgili  alanlara  yükleyip  en  altta  yer  alan  “Başvuru  Yap”  düğmesine  basarak  online  başvurularını  tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru  yapıldığı  takdirde her  iki  başvuru  da  geçersiz  sayılacaktır.  Başvuru  ve  işlemler  sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal
işlem yapılacaktır."                                                                                                    

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1-  Online  Başvuru  Formu  (“ilan.mcbu.edu.tr”  web  sayfasındaki  istenen  online  başvuru  bilgileri  eksiksiz  doldurulacaktır.  KPSS  Puanı  kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir. Örn: xy,abcde şeklinde)
2-  İş  Talep  Başvuru  Formu  (Online  başvuru  sayfasından  ulaşılabilecek  başvuru  formu  bilgisayar  ortamında  eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3-  Mezuniyet  Belgesi  (başvurulan  nitelik  kodunun  ilan  şartlarında  aranan  mezuniyet  belgesinin  barkotlu  e-Devlet  çıktısı  veya  ilgili  alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4-  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesinin  internet  çıktısı.  (Kontrol  kodu  olan  KPSS  sonuç  belgesi  online  başvuru  sistemindeki  ilgili  alana yüklenecektir.)
5-  Deneyim  Belgesi  ve/veya  Sertifika  (Başvurulan  nitelik  kodunun  aranan  niteliklerinde  istenen  unvanlar  için;  ilgili  deneyim  belgesi,  kullanıcı belgesi,  sertifika  vb.  belgeler  online  başvuru  sistemindeki  “deneyim  belgesi”  kısmına  yüklenecektir.  Aranan  niteliklerde  deneyim,  sertifika  vb.  belge istenmeyen nitelik  koduna  başvuracak  adayların  bu  alana  herhangi  bir  belge  yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

İletişim Bilgileri:
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Online Başvuru Sistemi web adresi   : ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli                                     : Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri                                : 18/11/2020 - 24/11/2020 (mesai bitimine kadar) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.