09 Aralık 2020 Çarşamba 15:07
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 sürekli işçi alıyor

İstanbul  Medeniyet  Üniversitesi  Rektörlüğü  ve  bağlı  tüm iş  yerlerinde  sürekli  işçi  kadrosunda istihdam edilmek  üzere  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin  ilan,  Resmî  Gazetede,  https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/  adresinde,  İŞ-KUR  internet  sitesi  üzerinde  ve  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde  yayımlanacaktır.  Başvuru  niteliklerini  sağlayan  adaylar  başvurularını,  07/12/2020-11/12/2020  tarihleri  arasında  online  olarak  veya  Türkiye  İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

I-KONTENJAN DAĞILIMI

İŞ KOLU UNVAN SAYI ÇALIŞTIRILACAK BİRİM SÖZLEŞME TÜRÜ YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) SÜREKLİ İŞÇİ 11 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) KURA ve SÖZLÜ SINAV 1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak*
2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış- 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Temizlik görevini yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engel ve sakınca bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)
5) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
6) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak**
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÜREKLİ İŞÇİ 13 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) KURA ve SÖZLÜ SINAV 1) En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak*
2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak- 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak
4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, (Temel Eğitimi sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olup, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
5) Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak. Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.
6) Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
7) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
8) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak**


* Adayların,  Türkiye  İş Kurumu  (İŞ-KUR) ilanında işgücü  talepleri  için  yayımlanan  eğitim ve  özel  şartlara  son  başvuru  tarihi  itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.
**  Yapılan  başvurularda  kişilerin  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  birinci  yerleşim  yeri  adresi  dikkate  alınacaktır.  Kadro  ve pozisyonlardaki  talepler  İstanbul  İli  düzeyinde  karşılanacak  olup,  ilan  tarihi  itibariyle  İstanbul’da  ikamet  edenlerin  başvuruları  dikkate  alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
a) Genel Şartlar
1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6)  Tüm  iş  kollarına  başvuracaklar  için  bu  şartlar  yanında  ayrıca;  26/09/2004  tarihli  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53’üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
-  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama,  kaçakçılık  ve  fuhuş  suçlarından mahkûm olmamak.
- Anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine,  özel hayata  ve hayatın  gizli  alanına,  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar ile uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
7)  Öncelikli  sayılan  adayların  anılan  Yönetmeliğin  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  belirtilen  öncelikli  durumlarını  gösterir  belgeye  sahip olmaları gerekmektedir.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

III. BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ
1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapacaklardır.
2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede, sadece tek bir iş kolu için başvuru yapabilecektir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4)  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  5  inci  maddesinde  belirtilen  “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
5) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.
6) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
7)  Korona  (COVID-19)  salgını  ile  mücadele  kapsamında  alınan  tedbirler  nedeniyle  kuranın  yapılacağı  salona  kura  işleminde  görevli  personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir.
8) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

IV. BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrak ile Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  yayımlanacak  olan  Kura  Sonucu  Sözlü  Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeleri; 21, 22 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava  alınmayacaktır.  Posta  yolu  ile  belge  teslimi  kabul  edilmeyecektir.  Belge  teslimi  için  ek  süre  verilmeyecektir.  Adaylara  ayrıca  herhangi  bir  yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25 Aralık Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yeri, saati, sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4) Sözlü Sınav, adayların başvuru yaptıkları iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden) ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
5) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
6) Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
8) Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle Sözlü Sınava giriş için bildirim yapılacaktır.
9)    Yapılan    sözlü    sınav    sonucunda    asıl    ve    yedek    olarak    başarılı    olan    adaylar;    Üniversitemiz    Personel    Daire    Başkanlığı
(https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar  tarafından  sınav  sonuçlarına  ilişkin  olarak,  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  3  (üç)  iş  günü  içinde  itiraz  dilekçeleri  sınav  kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen  yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1)  Başarılı  olduğu  ilan  edilen  adayların  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular  adresinde  ilan  edilecek  belgeleri  3  (üç)  iş  günü  içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde gelip fiilen işe başlamayanların yerine o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.
3)  İşe  alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  sözleşme  bildirim  süresi  beklenmeksizin  ve tazminatsız feshedilecektir.
4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan  başlamak  suretiyle  yerleştirme  yapılacaktır.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NOT : Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurulara https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet  adresinden  ulaşılacaktır.  İşçi  aday listelerinde  yer  alıp  mülakata  hak  kazanan  adaylara  ayrıca  bir  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Başvuru  yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.      

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


İstanbul  Medeniyet  Üniversitesi  Rektörlüğü  ve  bağlı  tüm iş  yerlerinde  sürekli  işçi  kadrosunda istihdam edilmek  üzere  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi (Engelli)” alımı yapılacaktır. Engelli sürekli işçi     kadrolarına     ilişkin     ilan,     Resmî     Gazetede,     https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/     adresinde,     İŞ-KUR     internet     sitesi     üzerinde     ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 07/12/2020-11/12/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

I-KONTENJAN DAĞILIMI

İŞ KOLU UNVAN SAYI ÇALIŞTIRILACAK BİRİM SÖZLEŞME TÜRÜ YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) (ENGELLİ) SÜREKLİ İŞÇİ 3 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) KURA ve SÖZLÜ SINAV 1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak*
2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış- 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal) gerekmektedir. Temizlik görevini yapmaya sağlık yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)
5) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
6) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak**


* Adayların,  Türkiye  İş Kurumu  (İŞ-KUR) ilanında işgücü  talepleri  için  yayımlanan  eğitim ve  özel  şartlara  son  başvuru  tarihi  itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.
**  Yapılan  başvurularda  kişilerin  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  birinci  yerleşim  yeri  adresi  dikkate  alınacaktır.  Kadro  ve pozisyonlardaki  talepler  İstanbul  İli  düzeyinde  karşılanacak  olup,  ilan  tarihi  itibariyle  İstanbul’da  ikamet  edenlerin  başvuruları  dikkate  alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
a) Genel Şartlar
1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6)  Tüm  iş  kollarına  başvuracaklar  için  bu  şartlar  yanında  ayrıca;  26/09/2004  tarihli  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53’üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
-Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama,  kaçakçılık  ve  fuhuş  suçlarından mahkûm olmamak.
- Anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve hayatın  gizli  alanına,  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar ile uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
7) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri
zorunludur. Adayların en az % 40 engelli (doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde  kaybetmesi  nedeniyle  toplumsal  yaşama  uyum  sağlama  ve  günlük  gereksinimlerini  karşılamada  güçlükleri  olan  ve  korunma,  bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybı) olduğunu ilgili mevzuata göre belirlenmiş yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları “Sağlık Kurulu Raporu” (geçerlilik tarihi devam eden ve çalışabilir ibareli) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

III. BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ
1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapacaklardır.
2) İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.
5) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
6)  Korona  (COVID-19)  salgını  ile  mücadele  kapsamında  alınan  tedbirler  nedeniyle  kuranın  yapılacağı  salona  kura  işleminde  görevli  personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir.
7) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

IV. BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrak ile Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  yayımlanacak  olan  Kura  Sonucu  Sözlü  Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeleri; 21, 22 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava  alınmayacaktır.  Posta  yolu  ile  belge  teslimi  kabul  edilmeyecektir.  Belge  teslimi  için  ek  süre  verilmeyecektir.  Adaylara  ayrıca  herhangi  bir  yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25 Aralık Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yeri, saati, sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4) Sözlü Sınav, adayların başvuru yaptıkları iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden) ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
5) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
6) Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
8) Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle Sözlü Sınava giriş için bildirim yapılacaktır.
9)    Yapılan    sözlü    sınav    sonucunda    asıl    ve    yedek    olarak    başarılı    olan    adaylar;    Üniversitemiz    Personel    Daire    Başkanlığı
(https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar  tarafından  sınav  sonuçlarına  ilişkin  olarak,  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  3  (üç)  iş  günü  içinde  itiraz  dilekçeleri  sınav  kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen  yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1)  Başarılı  olduğu  ilan  edilen  adayların  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular  adresinde  ilan  edilecek  belgeleri  3  (üç)  iş  günü  içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde gelip fiilen işe başlamayanların yerine o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.
3)  İşe  alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  sözleşme  bildirim  süresi  beklenmeksizin  ve tazminatsız feshedilecektir.
4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan  başlamak  suretiyle  yerleştirme  yapılacaktır.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
NOT : Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurulara https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet  adresinden  ulaşılacaktır.  İşçi  aday listelerinde  yer  alıp  mülakata  hak  kazanan  adaylara  ayrıca  bir  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Başvuru  yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.       
 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  aracılığı  ile  aşağıdaki  tabloda  dağılımı  gösterilen  şekilde  belirsiz  süreli  hizmet  akdi  ile  “Sürekli  İşçi  (Eski Hükümlü  Veya  Terörle  Mücadelede  Malul  Sayılmayacak  Şekilde  Yaralanan)”  alımı  yapılacaktır.  Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilan,  Resmî  Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde, İŞ-KUR internet sitesi üzerinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayımlanacaktır. Başvuru niteliklerini  sağlayan  adaylar  başvurularını,  07/12/2020-11/12/2020  tarihleri  arasında  online  olarak  veya  Türkiye  İş  Kurumu  Genel  Müdürlüğü  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapacaktır.

I-KONTENJAN DAĞILIMI

İŞ KOLU UNVAN SAYI ÇALIŞTIRILACAK
BİRİM
SÖZLEŞME
TÜRÜ
YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK)
(ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE
MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)
SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) KURA ve SÖZLÜ SINAV 1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak*
2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış- 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak veya Eski Hükümlü belgesine sahip olmak
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
5) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Temizlik görevini yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engel ve sakınca bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)
6) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
7) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak**
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (TERÖRLE MÜCADELEDE
MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)
SÜREKLİ İŞÇİ 2 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) KURA ve SÖZLÜ SINAV 1) En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak*
2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak- 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olmak.
5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, (Temel Eğitimi sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olup, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
6) Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak. Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.
7) Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında bir sakınca olmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)
8) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
9) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak**


* Adayların,  Türkiye  İş Kurumu  (İŞ-KUR) ilanında işgücü  talepleri  için  yayımlanan  eğitim ve  özel  şartlara  son  başvuru  tarihi  itibariyle ile haiz olmaları gerekmektedir.
**  Yapılan  başvurularda  kişilerin  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  birinci  yerleşim  yeri  adresi  dikkate  alınacaktır.  Kadro  ve pozisyonlardaki  talepler  İstanbul  İli  düzeyinde  karşılanacak  olup,  ilan  tarihi  itibariyle  İstanbul’da  ikamet  edenlerin  başvuruları  dikkate  alınacaktır. Yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
a) Genel Şartlar
1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
4) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6)  Tüm  iş  kollarına  başvuracaklar  için  bu  şartlar  yanında  ayrıca;  26/09/2004  tarihli  ve  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu’nun  53’üncü  maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
-  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama,  kaçakçılık  ve  fuhuş  suçlarından mahkûm olmamak.
- Anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine,  özel  hayata  ve hayatın  gizli  alanına,  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar ile uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
7) Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adayların başvurusu için;
Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  cinsel  saldırı  veya  çocuğun  cinsel  istismarı  suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;  kasten  işlenen bir suçtan dolayı  bir yıl  veya daha  fazla süreyle hapis cezası  alan  ya da ceza süresine bakılmaksızın  zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini   aklama   veya   kaçakçılık   suçlarından   hüküm   giyenlerden   cezasını   tamamlayanlar,   cezası   ertelenenler,   koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
Terörle  mücadelede  malul  sayılmayacak şekilde  yaralanan  adayların;  21.6.1927 tarihli  ve 1111  sayılı  Askerlik Kanunu  veya 16.6.1927  tarihli  ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele  Kanununun  21  inci  maddesinde  sayılan  terör  olaylarının  sebep  ve  tesiri  sonucu  malul  sayılmayacak  şekilde  yaralananlardan  sağlık  raporu  ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
8) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

III. BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ
1) Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapacaklardır.
2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede, sadece tek bir iş kolu için başvuru yapabilecektir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.
5) İlgili Yönetmelik gereğince İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere Üniversitemize gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
6)  Korona  (COVID-19)  salgını  ile  mücadele  kapsamında  alınan  tedbirler  nedeniyle  kuranın  yapılacağı  salona  kura  işleminde  görevli  personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir.
7) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 21 Aralık 2020 Pazartesi günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir
yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

IV. BELGE TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Noter kura çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek adaylardan başvurmuş oldukları iş kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrak ile Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  yayımlanacak  olan  Kura  Sonucu  Sözlü  Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeleri; 21, 22 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde 10.00-15.30 saatleri arasında Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar teslim etmeyen sürekli işçi adaylar sözlü sınava  alınmayacaktır.  Posta  yolu  ile  belge  teslimi  kabul  edilmeyecektir.  Belge  teslimi  için  ek  süre  verilmeyecektir.  Adaylara  ayrıca  herhangi  bir  yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2) Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25 Aralık Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yeri, saati, sınav sonucuna ilişkin listeler ve diğer duyurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular)  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4) Sözlü Sınav, adayların başvuru yaptıkları iş kolu alanına ilişkin bilgi ve becerilerini (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden) ölçmeye ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
5) Sözlü sınavda tüm adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu sözlü sınav puanı belirlenecektir.
6) Sözlü Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
8) Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle Sözlü Sınava giriş için bildirim yapılacaktır.
9)Yapılan     sözlü     sınav     sonucunda     asıl     ve     yedek     olarak     başarılı     olan     adaylar;     Üniversitemiz     Personel     Daire     Başkanlığı (https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar  tarafından  sınav  sonuçlarına  ilişkin  olarak,  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  3  (üç)  iş  günü  içinde  itiraz  dilekçeleri  sınav  kuruluna sunulmak üzere Üniversitemiz evrak birimine şahsen  yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla ve posta ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
1)  Başarılı  olduğu  ilan  edilen  adayların  https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular  adresinde  ilan  edilecek  belgeleri  3  (üç)  iş  günü  içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenler ile sözleşme imzaladığı halde gelip fiilen işe başlamayanların yerine o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenler ile görevine başlayamayacak olanların, kanuni mazeretlerini belgelendirmeleri gerekmekte olup, kanuni mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde göreve başlama işlemi gerçekleştirilecektir.
3)  İşe  alınacak  işçilerin  deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  deneme  süresi  içinde  başarısız  olanların  sözleşme  bildirim  süresi  beklenmeksizin  ve tazminatsız feshedilecektir.
4) Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmayacak, sehven sözleşme yapılmış olsa dahi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan  başlamak  suretiyle  yerleştirme  yapılacaktır.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
NOT : Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurulara https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet  adresinden  ulaşılacaktır.  İşçi  aday listelerinde  yer  alıp  mülakata  hak  kazanan  adaylara  ayrıca  bir  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Başvuru  yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.   

Son Güncelleme: 09.12.2020 15:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.