19 Haziran 2020 Cuma 09:46
Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 sürekli işçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
5) Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,
6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
8) Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,
9) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

Ayrıca;
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan listeden sadece bir il ve bu il için ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecektir. Ankara ili için ilan edilen meslek kollarına Ankara’da ikamet edenler, İstanbul ili için ilan edilen meslek kollarına
İstanbul’da ikamet edenler başvuru yapabilecektir.
Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir.
Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler için sınav süreci idare tarafından her aşamada sonlandırılabilecektir.
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması aranır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Görev Yapılacak İl Meslek Adı Kadro Sayısı Mezun Olunan Bölüm/Program Nitelik Koşul Çalışma Periyodu Statüsü/ Kişisel Durumu Görev Yeri
Ankara Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 5 En az ortaöğretim mezunu olmak (Lise ve dengi) 1.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 2.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
3.Ankara’da ikamet ediyor olmak 4.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
5.Vardiyalı çalışmaya müsait olmak
Belirsiz Süreli (daimi) Normal

Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara Hizmet Binası

Ankara Temizlik Görevlisi 22 En az ilköğretim- en çok ortaöğretim (Lise ve dengi)
mezunu olmak
1.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 2.Ankara’da ikamet ediyor olmak 3.Görevini devamlı yapmaya engel
olabilecek sağlık sorunu olmamak
Belirsiz süreli (daimi) Normal

Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara Hizmet Binası

İstanbul Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 3 En az Ortaöğretim mezunu olmak (Lise ve dengi) 1.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 2.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
3.İstanbul’da ikamet ediyor olmak 4.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
5.Vardiyalı çalışmaya müsait olmak
Belirsiz süreli (daimi) Normal

Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

İstanbul Temizlik Görevlisi 15 En az ilköğretim- en çok ortaöğretim (Lise ve dengi)
mezunu olmak
1.Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak 2.İstanbul’da ikamet ediyor olmak 3.Görevini devamlı yapmaya engel
olabilecek sağlık sorunu olmamak
Belirsiz süreli (daimi) Normal

Devlet Arşivleri Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22/06/2020 - 26/06/2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 03/07/2020 tarihinde Devlet Arşivleri Başkanlığında (ANKARA) gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Başkanlığımız internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi adaylar tarafından izlenemeyecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Kura çekimi aracılığıyla belirlenen adaylar Başkanlığımız internet sitesinde (www.devletarsivleri.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Başkanlığımız internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları görev ile ilgili mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı
sıralaması için kullanılacaktır.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde Sınav Kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce
mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde adaylar tarafından Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak ilgilisine bildirilir. Nihai karar itiraz sahibine elektronik ortamda veya
posta yolu ile bildirilir. Faksla, T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atama işlemlerinin yapılabilmesi için istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gelemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacaktır.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.