02 Mart 2020 Pazartesi 10:36
Trabzon Üniversitesi 43 Sürekli işçi alacak

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
11) Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri zorunludur.
12) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak.
13) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
14) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
15) Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
16) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri Üniversite idaresince sonlandırılacaktır.
17) Eski hükümlü / Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar durumlarını belgelendirmek zorundadırlar.
18) Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
19) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak “Evrak İnceleme Komisyonu” tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Trabzon Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır.
20) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün duyurular https://trabzon.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web sayfasında “Duyurular” başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5 (Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır.
21) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar “Mülakat Komisyonu” tarafından kamera kaydı altında sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.
22) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
23) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı usul ile davet edilecektir.

MESLEK ADI UNVAN ADET ÇALIŞTIRILACAK BİRİM YÖNTEM ÖZEL ŞARTLAR
GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÜREKLİ İŞÇİ 20 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-İlan tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
3-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
4-Vardiyalı sistemde gece ve gündüz Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.
5-İŞKUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 (Dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÜREKLİ İŞÇİ 16 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-İŞKUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 (Dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-İŞKUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 (Dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmayı kabul etmek.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ / TERÖRLE MÜCADELEDE
YARALANAN)
SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-İŞKUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 (Dört) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ (SIHHİ TESİSAT) SÜREKLİ İŞÇİ 2 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-Sıhhi Tesisat veya Doğalgaz Tesisatı alanlarında (Kurumun dal listesi ve kodlarına uygun tüm alt alanlar dâhil) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarla yeterliliğini belgelendirmek veya tecrübe sahibi olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek). Mesleki ve Teknik Okul mezunlarının mezuniyet programları ilandaki alanlarla örtüşüyor ise ayrıca yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ (İNŞAAT ) SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-İnşaat Teknolojisi alanında (Kurumun dal listesi ve kodlarına uygun tüm alt alanlar dâhil) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarla yeterliliğini belgelendirmek veya tecrübe sahibi olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek). Mesleki ve Teknik Okul mezunlarının mezuniyet programları ilandaki alanlarla örtüşüyor ise ayrıca yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ (ELEKTRİK) SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/ SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-Elektrik Elektronik Teknolojisi alanında (Kurumun dal listesi ve kodlarına uygun tüm alt alanlar dâhil) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarla yeterliliğini belgelendirmek veya tecrübe sahibi olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek). Mesleki ve Teknik Okul mezunlarının mezuniyet programları ilandaki alanlarla örtüşüyor ise ayrıca yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ (MARANGOZ) SÜREKLİ İŞÇİ 1 ÜNİVERSİTENİN TÜM İŞ YERLERİ KURA/ SÖZLÜ MÜLAKAT

1-En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.
2-Marangozluk, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında (Kurumun dal listesi ve kodlarına uygun tüm alt alanlar dâhil) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifikalarla yeterliliğini belgelendirmek veya tecrübe sahibi olmak (SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek). Mesleki ve Teknik Okul mezunlarının mezuniyet programları ilandaki alanlarla örtüşüyor ise ayrıca yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.
3-Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekânda çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları sağlayan adaylar başvurularını Trabzon İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ : 02.03.2020 - 06.03.2020
KURA TARİHİ / SAATİ : 13 Mart 2020 Cuma (Saat:09.00)
KURA YERİ : Trabzon Üniversitesi Söğütlü Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi Akçaabat/TRABZON
KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar 2 (İki) ayrı liste halinde eşit sayıda adayı içeren “İŞKUR I. Liste” ve “İŞKUR II. Liste” oluşturulacaktır. Söz konusu listeler, Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr) “Duyurular” kısmından ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ:
“İŞKUR I. Liste” ve “İŞKUR II. Liste ”de yer alan ve mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri – zamanı, mülakat tarihi, yeri-saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://trabzon.edu.tr/) “Duyurular” kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakı “Evrakı İnceleme Komisyonu”na teslim edeceklerdir.
Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri ve tarihi ve saatini de içerir biçimde Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş sayısı kadar “Asil İşçi Aday Listesi” ve aynı sayıda “Yedek İşçi Aday Listesi” oluşturulacak ve ilan edilecektir.
MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:
İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse, işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Kendi isteği ile işe başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların veya sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere çağrılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur. denilmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.