11 Kasım 2020 Çarşamba 13:03
RTÜK 30 Üst Kurul Uzman Yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
ÜST KURUL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU


I - Genel Bilgiler
Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının;
a-Öğrenim dalları, kontenjanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türü aşağıdaki şekildedir.

ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN 2019/2020 KPSS PUAN TÜRÜ
Uluslararası İlişkiler 1 KPSSP:34
Maliye 2 KPSSP:19
İktisat 1 KPSSP:14
İşletme 5 KPSSP:24
Kamu Yönetimi 3 KPSSP:29
Türk Dili ve Edebiyatı 2 KPSSP:3
İlahiyat 1
Sosyoloji 2
Psikoloji 2
Tarih 1
İletişim 4
Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
3 KPSSP:2
Yazılım, Bilgisayar, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği 3
TOPLAM 30


Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecektir.
b-Öğrenim dalları itibariyle görev yapmak üzere tercih etmeleri gereken Üst Kurul birimleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

II - Sınava Katılma Şartları
Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,
c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,
d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, 2019 veya 2020 yılında sahip olmak,
e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),
f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formunu Üst Kurula vermiş olmak, gerekmektedir.
III - Başvuru Zamanı, Şekli ve Yeri
Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup başvuru formunu imzalayacaklardır. Bu şekilde hazırlanan başvuru formunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek veya hafta içi 09.00–18.00 saatleri arasında Üst Kurulumuz Genel Evrak Şubesine elden teslim ederek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30'a kadar Üst Kurul Genel Evrak Şubesine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formunun Üst Kurul Genel Evrak Şubesine giriş tarihi esas alınacaktır.
Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday
arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.).
Sınava katılacak adayların listesi sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava
katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
IV - Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adaylardan, Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak sınav başvuru formu dışında bir belge istenmeyecektir. Ancak, başvuru formunda mezuniyet veya YDS bilgisi, sistem üzerinden gelmediği veya denkliği bulunduğu için diğer seçeneğinden işlem yapan adaylar en geç 10 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar diploma/dil denkliği belgesini sınav başvurusu yapılan kurum adresine posta ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
V - Sınavın Şekli ve Konuları
Giriş sınavı sözlü şekilde yapılacaktır. Sözlü sınav, adayların;
a) Üst Kurulun mevzuatı ve faaliyet alanındaki düzenlemelere ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun
dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VI - Sınavın Yeri ve Tarihi
Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 14 Aralık 2020 tarihinde başlayacak, 18 Aralık 2020 tarihinde son bulacaktır. Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun
resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir,
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş
ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
VII - Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama
Adayların, giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; başvuruda esas alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü sınav puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde on beşi esas alınarak
belirlenecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu tarafından puan önceliğine göre yeterli
sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul
edileceklerdir.
Nihai başarı listesi, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınav sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.
Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş iş günü içinde Giriş Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Giriş sınavında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde mezun olunan fakülte veya bölüme göre görev yapmak üzere tercih ettikleri Üst Kurulumuz birimlerine atamaları yapılacaktır. Atamaları yapılan adayların, atamaya yetkili amirin takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla, atandıkları birimde çalışmaları esastır.
Müracaat etmeyen, süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, bunlar
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda bulunanlardan, kamu görevlisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.
İlanen duyurulur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.