12 Kasım 2020 Perşembe 10:07
Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru alıyor

Ceza  ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğünce  sözlü  sınav  ve  mülakat  ile  9-5'inci  dereceli kadrolara  300’ü  Erkek  (Erkek  hükümlü  ve  tutukluların  bulunduğu  ceza  infaz  kurumları  için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi alınacaktır.

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020  tarihinde  başlayıp  11.12.2020  tarihi  mesai  saati  bitimine  kadar  Ağır  Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Adalet  Bakanlığı  Memur  Sınav,  Atama  ve  Nakil Yönetmeliği  ile  Ceza  İnfaz  Kurumları  ve  Tutukevleri  Personeli  Eğitim  Merkezleri  Kuruluş, Görev  ve  Çalışma  Yönetmeliğinin  29'uncu  maddesi  hükümleri  gereğince  adayların  aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Yapılacak  sınavın  son  başvuru  tarihi  itibarıyla  erkek  adaylar  için  askerlikle  ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak  sınavın  son  başvuru  tarihi  olan  11.12.2020  itibarıyla  18  yaşını  doldurmuş, merkezi  sınav  (KPSS  LİSANS  Genel  Yetenek-  Genel  Kültür  Sınavı  06  Eylül  2020  tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
- Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu  raporu  ile  belgelemek,  (sağlık  kurulu  raporu  sözlü  sınav  ve  mülakat  sonucunda  başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  yabancı  fakülte  veya  yüksekokullardan  mezun olmak,

b) Başvuru esnasında istenilecek belgeler ve yapılacak işlemler;
-  Başvuru  Formu  (Ek-1)  (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar  adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-  Öğrenim  durumlarını  gösteren  belgenin  aslı  veya  noter  onaylı  sureti  ya  da  e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi,
- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı.

Adaylar    27.11.2020    -    11.12.2020    tarihleri    arasında    Ağır    Ceza    Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına başvurularını bizzat yapılacak  olup  başvuru  esnasında  başvuru  formu  ile  birlikte  yukarıda  istenilen  evrakları  teslim edeceklerdir.

3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.
a) Sözlü sınav ve mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler;
- Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma  ve  kovuşturmaların  olup  olmadığını,  var  ise  suçun  niteliği  ve  mahkeme  bilgilerini belirtir  imzalı   ve  yazılı  beyana  ek  olarak  www.turkiye.gov.tr   adresinde  'Adli  Sicil  Kaydı Sorgulama' ekranından alacakları çıktı belgesi) beyanı, (Beyan Formu)
-  Öğrenim  durumlarını  gösteren  belgenin  noter  onaylı  sureti  veya  e-Devlet  üzerinden alınan  mezun  belgesi  ya  da  ilgili  kurumunca  (üniversite  veya  fakülte  yetkilisi)  verilen  onaylı örneği
- 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,
-  Son  altı  ay  içinde  çekilmiş  iki  adet  biyometrik  fotoğraf  (6x9)  (Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),
- Fotoğraflı     özgeçmiş     (Ek-2)     (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar kısmında yer almaktadır.)
-  Türkiye  Cumhuriyeti  Vatandaşlık  numarası  bulunan  fotoğraflı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,
- Kamu  kurumlarında 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa tabi  olarak görev  yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
-  Sınav  başvuru  tarihi  itibarıyla  güncel  askerlik  durum  belgesi  (www.turkiye.gov.tr adresinden  alınmış çıktılar kabul  edilebilir.) Askerlikten  muaf olanların muafiyete ilişkin  sağlık kurulu raporunun veya diğer muafiyet belgelerinin fotokopisi,
Sözlü  sınav  ve  mülakata  girecek  adayların  isimleri  ile  adaylardan  yukarıda  belirtilen belgelerin   istenileceği   tarihler   Ceza   ve   Tevkifevleri   Genel   Müdürlüğü   internet   sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.
b) Sözlü sınav;
- İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
- Genel kültür 40,
puan  olmak  üzere  toplam  100  puan  üzerinden  değerlendirilecektir.  İlgilinin  atanacağı kadronun  gerektirdiği  mesleki  bilgi  tespit  edilirken;  genel  hukuk,  infaz  mevzuatı  ve  ceza  infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
c) Mülâkat;
- İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
- Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda  ve  mülâkatta  başarılı  sayılabilmesi  için  her  birinden  100  tam puan  üzerinden  en  az  70 puan alması gerekmektedir.
Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğü internet  sitesinden  (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınavı   kazanan   adayların,   öğrenciliğe   kabulde   istenecek   belgelerle   birlikte,   tebliğ tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  Bakanlıkça  belirlenecek  olan  eğitim  merkezlerine  bizzat başvurmaları gerekmektedir.

5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

-Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve   benzeri   engeller   bulunmadığına   dair   Sağlık   Bakanlığına   bağlı   tam   teşekküllü   Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,
Süresinde başvurmayanlar,  istenilen  belgeleri  süresinde  ibraz  etmeyenler  ve  öğrenciliğe başvuru   şartlarını   taşımadıkları   sonradan   tespit   edilenlerin   yerine   nihaî   başarı   listesindeki sıralamaya   göre   başarılı   adaylar   arasından   eğitimin   başladığı   tarihe   kadar   öğrenci   adayı alınacaktır.  Eğitimin  başladığı  tarihten  itibaren mazeretlerine bakılmaksızın  öğrenci  adayı  alımı yapılmayacaktır.

Eğitime    başladıkları    tarihte,    sağlık    raporu    ve    güvenlik    soruşturması    işlemleri tamamlanmamış   olanlar   için   geçici   kayıt   yapılacaktır.   Sağlık   raporunun   tamamlanması   ve güvenlik   soruşturmasının   olumlu   sonuçlanmasından   sonra   kesin   kayıt   yapılacaktır.   Sağlık raporunun  ibraz  edilememesi  veya  güvenlik  soruşturmasının  olumsuz  sonuçlanması  halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine öğrenci adayı alınmayacaktır.

6) ÖZEL HÜKÜMLER

-  Hizmet  öncesi  eğitim  alan  öğrencilere,  eğitim  süresince  (3000)  gösterge  rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.
- Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen en az 5 aylık süredir. Ceza  İnfaz  Kurumları  ve  Tutukevleri  Personeli  Eğitim  Merkezi  Müdürlüklerinde  yapılacak hizmet öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi, giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları  Bakanlık  bütçesinden  karşılanır.  Eğitim  merkezlerinde  yatılı  olarak  kalmayan  idare memurluğu   öğrencileri,   bu   hizmetlerden   yararlanmamaları   karşılığı   herhangi   bir  hak  talep edemezler.
-  Eğitim  görenler,  eğitim  süresi  içinde  kendilerine  öğretilen  konularda  yazılı,  sözlü ve/veya  uygulamalı  sınava  alınacaktır.  Hizmet  öncesi  eğitimi   başarı  ile  tamamlayan  idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.
- Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya   sağlık   durumları   dışındaki   nedenlerle   öğrenciliği   sona   erdirilenler   veya   isteği   ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorundadırlar.
-  Ataması  yapıldıktan  sonra,  sağlık  nedeniyle  görevini  yapmaya  devam  edemeyecekler hariç  olmak  üzere  herhangi  bir  sebeple  mecburi  hizmet  yükümlülüğü  dolmadan  görevinden çekilenler   ile   görevi   ile   ilişiği   kesilenler   kendileri   için   yapılmış   bütün   giderleri,   görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak ödemek zorundadırlar.
- Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
İletişim : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu Telefon : 0312 507 04 00

DUYURULUR  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderenlere aittir.